Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Alle aanbiedingen , verkoopovereenkomsten en leveringen geschieden op deze algemene verkoopvoorwaarden , tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

De gebruiker is verantwoordelijk om te bepalen of onze producten geschikt zijn voor een bepaald doel. Test grondig elk gebruik van onze producten op geschiktheid voor uw toepassing. Gebruikssuggesties onzerzijds kunnen niet opgevat worden als garanties voor geschiktheid voor een bepaalde toepassing. Wilsor garandeert alleen dat zijn producten overeenkomen met de specificaties. Deze garantie is beperkt tot het terugbetalen van de aankoopprijs of kosteloos vervanging van het betreffende product, als blijkt dat het niet voldoet aan deze specificaties. Al onze leveringen geschieden volgens onze verkoopvoorwaarden.

2. OFFERTES EN ORDERS

Offertes zijn steeds vrijblijvend. Eerst door schriftelijke of mondelinge orderbevestiging van verkoper komt een overeenkomst tot stand.

3. PRIJS

Indien tussen de datum van verkoop en die van aflevering wijzigingen van rechten of belastingen, van assurantie-, overslag- of vrachttarieven plaatsvinden, kan de verkoopprijs overeenkomstig worden gewijzigd. Nadelige koersverschillen komen ten laste van de koper.

4. TRANSPORTRISICO

Het transport in de ruimste zin van het woord is geheel voor risico van de koper, tenzij anders overeengekomen.

5. RECLAMES

Reclames over geleverde goederen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum ter kennis van verkoper te worden gebracht. Uitsluitend kunnen reclames in behandeling worden genomen, wanneer zij handelen over kwaliteit of de staat der goederen op het moment van het verlaten van de fabriek of magazijn van verkoper. De koper is gehouden de geleverde goederen te controleren alvorens deze in gebruik te nemen. Ingebruikname van de goederen geldt als acceptatie. Indien de klachten van de koper gegrond worden bevonden, zal verkoper de geleverde goederen kosteloos vervangen of met de koper een regeling over een schadevergoeding treffen. De aansprakelijkheid van verkoper, en dus het bedrag van de schadevergoeding, zal steeds beperkt blijven tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende goederen.

6. BETALINGEN

Tenzij anders overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige schuldvergelijking of korting. De geleverde goederen blijven het eigendom van verkoper totdat de daarvoor verschuldigde prijs volledig is voldaan. De koper is echter gerechtigd de goederen voor normaal bedrijfsgebruik aan te wenden. Alle kosten van verkoper, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, om tot inning van zijn vordering te komen, zullen ten laste van de koper komen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is verkoper gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, rente wegens te late betaling ter grootte van 3% boven het dan geldende disconto van de Nederlandse Bank te berekenen.

7. OVERMACHT

In geval van niet-levering van door ons bestelde grondstoffen of bij bovenmatige stijging van grondstofprijzen heeft verkoper het recht de levering op te schorten, te annuleren of de oorspronkelijk overeengekomen prijs te herzien.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nr. 62135953.