VEILIGHEIDSBLAD LATEX
(mei 2010)

1. BESCHRIJVING VAN PRODUKT EN FABRIKANT
Handelsnaam : Latex  
Beschrijving fabrikant: Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167
  Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074
  8256  PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.nl
  the Netherlands Internet: www.wilsor.nl

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
Het produkt wordt niet als gevaarlijk geclassificeerd.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDSDELEN
Chemische benaming : Latex
Omschrijving: Geconserveerd latexconcentraat, bestaande uit een waterige dispersie van natuurrubber (CAS 9006-04-06), geconserveerd met ca. 0,2% ammoniak (CAS 1336-21-6)
R-zinnen: R 43. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
   
4. EERSTE HULP MAATREGELEN
Bij inademing: Irritatie van de luchtwegen, hoesten, verstoring van de ademhaling, overgeven. Bij inademing hoge concentratie ammoniak de bron verlaten en medische hulp inroepen wanneer hoesten optreedt of andere symptomen optreden.  
Bij huidcontact: Een verlate reactie is mogelijk. Allergische reactie (dermatitis). Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Wanneer de symptomen blijven medische hulp inroepen.  
Bij oogontact: Irritatie, bindvliesontsteking. Drogende latex laat vaste rubber achter. Onmiddellijk met veel water minimaal 15 minuten spoelen. Af en toe onderste en bovenste ooglid optillen. Direct medische hulp inroepen.  
Na inslikken: Irritatie van het spijsverteringskanaal. Indien het slachtoffer bij bewustzijn is 2 - 4 glazen water of melk te drinken geven. Direct medische hulp inroepen.  
   
5. MAATREGELEN BIJ BRANDBESTRIJDING
Algemene informatie: Latex is niet brandbaar. Indien de latex echter geheel gedroogd is, zal deze zich als natuurlijk rubber gedragen en bij vlamvatten branden met een sterke hitte-, rook- en gasontwikkeling.  
Geschikte blusmiddelen: Kooldioxide (CO2), poeder, alcoholbestendig schuim.  
Speciale maatregelen: Het verbranden met een beperkte hoeveelheid zuurstof kan leiden tot vorming van koolmonoxide (CO).  
Uitrusting: Zuurstofmasker, handschoenen, beschermend masker/laarzen/overall.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF
Gemorst product opnemen d.m.v. een vloeistof bindend materiaal (zand en zaagsel). Restant verzamelen met mechanisch gereedschap. Verwijderen volgens lokale voorschriften.

7.
HANTERING EN OPSLAG
De container goed gesloten in een koele, goed geventileerde ruimte bewaren. Tegen vorst beschermen. Niet in de buurt van sterk oxiderende, chemische substanties opslaan.

8. PERSOONLIJKE BESCHERMING
Blootstellingslimieten: Ammoniak, CAS 7664-41-7. OEL: Kortetijdswaarde: 27 mg/m≥, 35 ml/m≥. Langetijdswaarde: 18 mg/m≥, 25 ml/m≥.  
Algemene beschermende en hygiŽnische maatregelen: Verwijderd houden van grote hitte en open vuur. Werkruimte goed ventileren. Verwijderd houden van eten en drinken.  
Inhalatiebescherming: Ademhalingsmasker dragen tegen het inademen van dampen.  
Handbescherming: Ondoordringbare handschoenen dragen.  
Oogbescherming: Veiligheidsbril.  
Huidbescherming: Beschermende kleding en handschoenen.
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Fysische toestand bij 20ļ C.: Vloeistof.
Kleur: Wit.
Geur: Karakteristieke ammoniakgeur.
pH-waarde: 10,0 - 11,0
Kookpunt: Als water.
Vlampunt: n.v.t.
Zelfontbrandingstemperatuur: n.v.t.
Explosiegevaar: n.v.t.
Dampspanning: Als water.
Relatieve dampdichtheid: Bij 20į C 0,998 g/cm≥.
Oplosbaarheid in water: Volledig oplosbaar.
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit: Stabiel.
Te vermijden omstandigheden: Vermijdt teveel contact met de ammoniak bij het openen van de latex in vaten. De druk kan tijdens het vervoer opgelopen zijn.
Te vermijden stoffen: Verwijderd houden van sterk oxiderende, chemische substanties.
Gevaarlijke ontbindingsproducten: Bij aangestoken, droge rubber komen giftige rook en dampen vrij.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute toxiciteit: Geen.
Acute uitwerking op de ogen: Oogcontact vermijden.
Overgevoeligheid: Kan overgevoeligheid bij huidcontact veroorzaken.
Extra informatie: Indien het product volgens de specificaties gehandhaafd en gebruikt wordt, heeft het naar onze ervaring en informatie geen schadelijke effecten.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Algemeen: Dit product wordt geconserveerd met ca. 0,2% ammoniak
Ecotoxiciteit: Tot nu toe niet bekend.
Afbreekbaarheid: Natuurlijke rubber is biologisch afbreekbaar.
Andere schadelijke werkingen: Niet bekend.

13. AFVALVERWIJDERING
Resten van de rubber kunnen of gerecycled worden of verbrand worden in een verbrandingsoven. Voorkom dat het product in het grondwater of in de riolering terecht komt.De verwerking moet in overeenstemming met de nationale en lokale bepalingen geschieden.

14. TRANSPORT VOORSCHRIFTEN
Wegvervoer: ADR/RID Geen gevaarlijk transportgoed.
 

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Het product is geŽtiketteerd in overeenstemming met de EU- en landelijke voorschriften. Neem de gebruikelijke veiligheidsinstructies in acht bij het werken met chemicaliŽn.

Risicozinnen: Geen
Veiligheidszinnen: S24 Aanraking met de huid vermijden.
  S37 Draag geschikte handschoenen.

16. OVERIGE INFORMATIE
Deze gegevens zijn naar onze beste weten verstrekt en moeten uitsluitend als algemene informatie over de veiligheidsaspecten worden gezien, zonder enige aansprakelijkheid of garantie betreffende het gebruik of de kwaliteit van het produkt.